Untitled Document
 
Untitled Document

เกี่ยวกับวิทยาลัย

 หน้าหลัก
 ประวัติวิทยาลัย
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 คณะผู้บริหาร
 ทำเนียบบุคลากร
 แผนผังวิทยาลัย
 หลักสูตรที่เปิดสอน
 ดาวน์โหลด

 สารสนเทศ

 ข้อมูลบุคลากร
 ข้อมลนักเรียนนักศึกษา
 ข้อมูลแผนปฏิบัติการ
   และงบประมาณ
 ข้อมูลครุภัณฑ์
 ข้อมูลอาคารสถานที่
 ข้อมูลสถานประกอบการ
 ข้อมูลจังหวัดพังงา

 แผนกวิชา

 แผนกการบัญชี
 แผนกการขาย
 แผนกช่างยนต์
 แผนกช่างไฟ
 แผนกการโรงแรมและ
   การท่องเที่ยว
 แผนกสามัญสำพันธ์

 online

     online 145
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ประกาศเรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2/10/2558
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 23 มีนาคม 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัฑ์การศึกษาประจำปีการศึกษา 2558ร่วมตักบาตร ในพิธีเปิดงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
ประชุมเตรียมความพร้อม EFA
อาชีวศึกษาพิจิตร จัดแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 9 "พระเจ้าเสือเกมส์"
เยี่ยมสถานศึกษาอาชีวศึกษา จ.น่าน
อาชีวะหารือปรับรูปแบบจัดการศึกษาสายอาชีพใน.ร.ร.มัธยมพระราชทานเฉลิม
พระเกียรติ และร.ร.บ่อเกลือ และตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาอาชีพบนพื้นที่สูง และเปิดศุนย์
123
ข่าวสารอาชีวศึกษา
การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอการวิจัยอาชีวศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สุดยอดผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา 2014
การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”
อบรมการเข้าใช้ระบบงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา www.v-cop.net รองรับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลใหม่
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557
ประชุมการจัดทำเว็บไซต์สำนักอำนวยการ
ขอเชิญประชุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 77 แห่ง มีรายชื่อต่อไปนี้
อาชีวะจิตอาสา ทำถนนให้โรงเรียนเด็กเล็ก
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว13 ลว. 1 ส.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำน
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/0293 ลว. 11 เม.ย. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นฯมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว5 ลว. 25 มี.ค. 56 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช
123
กิจกรรม
 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองเข้าร่วมแข่งสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพังงา รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากกระทรวงพลังงานประเภทที่ 4สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ชาร์ทพลังงานไฟฟ้าจากพอร์ท USB สำหรับ มอเตอร์ไซค์ (เครื่องกล)
นายสุพล  ตะนานาค           ปวช.3 เครื่องกล
นายวัจน์กร  จันทร์แก้ว ปวช.3 เครื่องกล
นายวรภพ  อรินพ่าย          ปวช.3 เครื่องก

การแข่งขันทักษะการประกอบอาหารระดับ ภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดพัทลุง
น.ส. อรอุมา พันคนิช                 นักศึกษา ปวช. 1 แผนกอาหารและโภชนาการ
น.ส.ศรัณยา ธรรมประสิทธิ์          นักศึกษา ปวช. 1 แผนกอาหารและโภชนาการ
น.ส.จิราวรรณ เชาว์ดี                   นักศึกษา ปวช. 1 แผนกอาหารและโภชนาการ

นายสิทธิพร รสทิพย์ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม ประเภทชาย ระดับภาค ภาคใต้ นางสาวสุนทราภรณ์ เพชรย้อย รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันผสมเครื่องดื่ม
ประเภทหญิง ระดับภาค ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง

นายอนุสรณ์ สุทธิสาร นางสาวอรอุมาเจริญวงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทักษะการจัดทำและนำเสนอขายรายการนำเที่ยว ระดับภาค ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง
โครงการแห่งเทียนพรรษา ณ วัดหาดทรายสมบูรณ์ ตำบลทุ่งมะพร้าม อำเภอท้ายเหมืองจัดหวัดพังงาวันที่ 10 ก.ค. 57
  โครงการประกันสังคมสู่ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 3 ก.ค. 57
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการธุรกิจและบริหารทรัพยากรเพื่อสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา เพื่อบ่มเพาะความรู้ให้กับผู้ประกอบการใหม่ และตอบสนองนโยบายของวิทยาลัย โดยมีแผนกการโรงแรมและแผนกการตลาดเข้าร่วมจัดโครงการ โดยทำแผนธุรกิจ Coffee All day และธุรกิจ Bakery Back & Bag (28 ตุลาคม 2557)
โครงการวันไหว้ครูประจำปี การศึกษา 2557 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วันที่ 16 มิ.ย. 2557
โครงการอบรมโรงเอดส์
โครงการยุวชนประกันภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 19 มิ.ย 2557
โครงการขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมสนทะเล วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง วันที่ 11 มิ.ย. 2557
โครงการศูนย์ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fixit center ศูนย์เกาธยาวน้อย จังหวัดพังงา รว่างวันที่ 8-13 มิ.ย. 2557
โครงการทดสอบมาตฐานการใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการโรงแรม ศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด วันที่ 29 พ.ค. 2557

โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดเทพนาราม (วัดมานิก) วันที่ 16- 18 พ.ค. 2557

   
   
   
123
 
Untitled Document

ผู้อำนวยการ

นายสกุลศักดิ์ มิตรวงศ์

เข้าใช่ระบบ

username :
password :
 

 

Untitled Document
  170 ม.9 ถ.ชายทะเล ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร 076-432280,087-6263795 โทรสาร 076-571123