Previous
Next

โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 2 1
Views Today : 67
Views This Month : 79
Views This Year : 1227
Total views : 3825

ข้อมูลทั่วไป

1. ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (PHILOSOPHY)
“คุณภาพ  คุณธรรม  นำชุมชน”
2. วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน
3. อัตลักษณ์
“กิจกรรมดี วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม” หมายถึง ผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ นำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์ แก่สังคมโดยรวม มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4. เอกลักษณ์
“จิตอาสา บริการชุมชน” หมายถึง วิทยาลัยเน้นผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมให้เป็นผู้มีความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
5. คุณธรรมอัตลักษณ์
“สามัคคี มีวินัย ใจอาสา” หมายถึง ผู้เรียนมีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
6. คุณธรรมอัตลักษณ์
 1. ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาและบริการ
 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
7. เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามมาตรฐานรายวิชา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน
 4. ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากสถานประกอบการ
 5. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้
 6. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบอาชีพของชุมชนหรือได้รับรางวัล
 7. ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นโครงการวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
 8. วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
 9. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีทักษะการสอนสามารถปฏิบัติงานสอนบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
 10. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ให้บริการ
 11. วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
 12. วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 13. วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเผ้าระวังดูแลผู้เรียน
 14. บุคลากรของวิทยาลัย มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 15. วิทยาลัยมีสถานศึกษา/องค์การวิชาชีพในกลุ่มอาเซียนเป็นภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาวิชาชีพ