โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 1 6
Views Today : 2
Views This Month : 14
Views This Year : 1162
Total views : 3760

ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย

1. ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง (PHILOSOPHY)
“คุณภาพ  คุณธรรม  นำชุมชน”
2. วิสัยทัศน์ (VISION)
มุ่งผลิตพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานในกลุ่มอันดามันสู่มาตรฐานอาเซียน
3. อัตลักษณ์
“กิจกรรมดี วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม” หมายถึง ผู้เรียนร่วมทำกิจกรรมให้เป็นที่ยอมรับ นำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์ แก่สังคมโดยรวม มีความประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4. เอกลักษณ์
“จิตอาสา บริการชุมชน” หมายถึง วิทยาลัยเน้นผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยรวมให้เป็นผู้มีความเสียสละ ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
5. คุณธรรมอัตลักษณ์
“สามัคคี มีวินัย ใจอาสา” หมายถึง ผู้เรียนมีความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ และมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน
6. คุณธรรมอัตลักษณ์
 1. ผลิตผู้เรียนด้านวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
 2. พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ และ ICT เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
 3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน สถานประกอบการในการจัดการศึกษาและบริการ
 4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและผู้เรียนด้านภาษาเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน
7. เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพตรงตามมาตรฐานรายวิชา
 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 3. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถเป็นผู้ประกอบการใหม่ตามสาขาวิชาที่ตนเรียน
 4. ผู้เรียนได้รับการฝึกประสบการณ์อาชีพที่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียนจากสถานประกอบการ
 5. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวันได้
 6. ครูมีผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การประกอบอาชีพของชุมชนหรือได้รับรางวัล
 7. ผู้เรียนมีผลงานที่เป็นโครงการวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัล
 8. วิทยาลัยผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
 9. ครูมีความรู้ความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีทักษะการสอนสามารถปฏิบัติงานสอนบรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
 10. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของผู้ให้บริการ
 11. วิทยาลัยฯ มีเครื่องมือ อุปกรณ์ สื่อการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้
 12. วิทยาลัยฯ มีสถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจที่เป็นภาคีเครือข่ายในการร่วมกันจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 13. วิทยาลัยฯ มีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการเผ้าระวังดูแลผู้เรียน
 14. บุคลากรของวิทยาลัย มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
 15. วิทยาลัยมีสถานศึกษา/องค์การวิชาชีพในกลุ่มอาเซียนเป็นภาคีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษาวิชาชีพ

8. ประวัติความเป็นมา

          วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยขออนุมัติใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งหญ้าสงวนเลี้ยงสัตว์ ชายทะเลท้ายเหมือง” มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

          ปีการศึกษา 2538 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง จำนวน 3 สาขาวิชา คือ การเดินสายไฟ พิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น และเขียนแบบก่อสร้าง

          ปีการศึกษา 2539 เริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

          ปีการศึกษา 2540 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          ปีการศึกษา 2541 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

          ปีการศึกษา 2543 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี

          ปีการศึกษา 2545 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรม

          ปีการศึกษา 2546 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการไฟฟ้า

          ปีการศึกษา 2548 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการต่อเรือ (ระบบทวิภาคี)

          ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม
 5. สาขาวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
 2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาบริการธุรกิจ สาขางานการตลาด
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
 5. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล
 6. สาขาวิชาการต่อเรือ
3. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม เป็นหลักสูตรที่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าเรียน ในรายวิชาดังนี้
 1. พิมพ์ดีดไทย 1
 2. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 3. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 4. ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
4. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียน
5. หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้ที่มีงานทำแล้วเข้าเรียนและเทียบโอน ผลการเรียนจากประสบการณ์ในการทำงาน

         ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง

         ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเรือ