โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 3 2
Views Today : 18
Views This Month : 121
Views This Year : 1269
Total views : 3867

ข้อมูลอาคารสถานที่

สิ่งก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง

1.อาคารเรียน 4 ชั้น

2.อาคารเรียน-ปฏิบัติการ 4 ชั้น

3.สำนักงาน-หอประชุม   

4.อาคารโรงฝึกงาน

5.เสาธง  

6.ห้องน้ำ-ห้องส้วม

7.บ้านพักผู้บริหาร; บ้านพักผู้ช่วยผู้บริหาร 

8.บ้านพักครูเรือนแถว 6 ยูนิต

9.บ้านพักคนงาน-ภารโรง แบบ 2 ยูนิต     

10.อาคารปศุสัตว์

11.อาคารพืชกรรม

12.หอพักนักศึกษาชาย

13.อาคารเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ-การประมง     

14.อาคารโรงเรือนเพาะชำ

15.หอพักนักศึกษาหญิง   

16.อาคารเรียน-โรงอาหาร

17.อาคารโรงยิมฯ-พลศึกษา; การกีฬา

18.อาคารสาธิตการขาย-จำหน่ายผลิตภัณฑ์

19.อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และธุรกิจโรงแรม  

20.สระฝึกสอนว่ายน้ำ

21.สนามวอลเลย์บอล    

22.สนามบาสเกตบอล

23.สนามเทนนิส

24.สนามฟุตบอล

25.ป้อมยาม     

26.ศาลาพระพุทธรูป

27.องค์พระวิษนุกรรม    

28.ศาลาเอนกประสงค์

29.โรงเรือนจอดรถ

30.ศาลากลางน้ำ (สโมสรข้าราชการ-พนักงานวิทยาลัย)

31.แฟลต ครู-อาจารย์ 4 ชั้น      

32.สวนหย่อม; สนามเด็กเล่น

33.สวนหย่อม; สนามเด็กเล่น      

34.แปลงสาธิตพืชสวน; ไม้ประดับ

35.สภาพที่ลุ่ม-แหล่งน้ำ และป่าพรุ

36.อาคารห้องสมุด