Previous
Next

โครงสร้างการบริหาร

ข้อมูลสถานศึกษา

สาขาวิชาวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร

Our Visitor

0 0 0 6 1 7
Views Today : 9
Views This Month : 21
Views This Year : 1169
Total views : 3767

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2536 โดยขออนุมัติใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ “ทุ่งหญ้าสงวนเลี้ยงสัตว์ ชายทะเลท้ายเหมือง”  มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่

ปีการศึกษา 2538 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษารุ่นแรก โดยจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 225 ชั่วโมง จำนวน 3 สาขาวิชา คือ การเดินสายไฟ พิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น และเขียนแบบก่อสร้าง

ปีการศึกษา 2539 เริ่มรับนักเรียนเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา พาณิชยการ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปีการศึกษา 2540 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ปีการศึกษา 2541 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ

ปีการศึกษา 2543 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  สาขาวิชาการบัญชี

ปีการศึกษา 2545 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) สาขาวิชาคหกรรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรม

ปีการศึกษา 2546 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร (ปวช.) สาขาวิชาการโรงแรม และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาการไฟฟ้า

ปีการศึกษา 2548 เริ่มรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการต่อเรือ (ระบบทวิภาคี)

ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 5 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 2. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
 3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง  
 4. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี สาขางานการขาย สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 5. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม
 6. สาขาวิชาคหกรรม สาขางานอาหารและโภชนาการ
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
 2. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
 3. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานการติดตั้งไฟฟ้า
 4. สาขาวิชาบริการธุรกิจ สาขางานการตลาด
 5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานพัฒนาเว็บเพจ
 6. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม สาขางานมัคคุเทศก์ทางทะเล
 7. สาขาวิชาการต่อเรือ
 8. หลักสูตรเสริมวิชาชีพแกนมัธยม เป็นหลักสูตรที่รับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าเรียน ในรายวิชาดังนี้
 9. พิมพ์ดีดไทย 1
 10. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 11. ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์
 12. ช่างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
 13. หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าเรียน
 14. หลักสูตรเทียบโอนผลการเรียน เป็นหลักสูตรที่รับประชาชนผู้ที่มีงานทำแล้วเข้าเรียนและเทียบโอนผลการเรียนจากประสบการณ์ในการทำงาน

ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขางานธุรกิจค้าปลีกเฉพาะอย่าง

ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จัดการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นหลักสูตรที่รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเรียนสาขาวิชาเครื่องกลเรือ